Tesis Güvenliği Komitesi
02 Nisan 2024

Görev ve Sorumlulukları

Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi ve HSK gereğince oluşturulan Çalışan Güvenliği Komitesi çalışmaları asgari olarak;

1- Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi,

2- Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması,

3- Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması,

4- Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları,

5- Atık yönetim çalışmaları,

6- Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonarının yapıllması,

7- Tehlikeli maddelerin yönetimi konularını kapsamalıdır.

8- KYB tarafından gönderilen güvenlik raporlama formlarında belirtilen konularda kök neden analizlerinin yapılması, gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetlerin başlatılması ve sonuçlarının KYB'ne gönderilmesini sağlar.

Komite düzenli aralıklarla 3 ayda bir kez ayın ikinci haftası toplanır. Tesis güvenliğini etkileyebilecek durumlarda Komite Sorumlusu Hastane Yöneticisi / Üyelerin talebi ile acil olarak toplanabilir.

Toplantılar Komite Sorumlu Başhekim Yardımcısının belirleyeceği yerde yapılır. Gündem maddeleri bir önceki toplantıda belirlenir. Toplantı zamanı, gündemi en geç 1 gün önceden üyelere yazılı olarak duyurulur. Toplantıya dair kayıtlar Kalite Yönetim Birimi Sekreteri tarafından kayıt altına alınır ve toplantı sonucu alınan kararlar yazı ile Kalite Yönetim Birimine bildirilir.

Kalite Yönetim Birimi toplantı kararlarını gerekli durumlarda Hastane Yöneticisine bildirir. Hastane Yöneticisinin talimatları doğrultusunda işlem yapılır.
.